Bulgar Big Logo.jpg

Bulgar Online.

Call us : (02) 995-3732

© 2019 bulgaronline

Sison's Publishing House, Inc. 

Horoscope | Setyem­bre 13, 2019 (Biyernes)

September 13, 2019

 Maestro Honorio Ong

 

   

Sa may Kaarawan ngayong Setyem­bre 13, 2019 (Biyernes): Papa­taas ang antas ng iyong bu­hay kahit minsan ay na­kararanas ka ng hindi ma­gagandang mga araw. Ito ay ginagarantiyahan ng araw na ito ng iyong pag­silang.

               

ARIES (Mar. 21-Apr. 19) - Ma­rami kang dapat ipag­ma­laki at ipag­ma­ya­bang pero, ang payo para sa iyo ay panatilihin mo ang kababaang-loob mo nang sa gayun ay magdag­sa­an sa iyo ang maga­gan­dang ka­palaran. Masuwerteng ku­lay-peach. Tips sa lotto-3-19-20-23-30-35.

 

TAURUS (Apr. 20-May 20) - Kailangan mong kumilos para sa iyong kinabukasan. Hindi masasa­yang ang mga pagkilos mo dahil ang mga ito ay mga hak­bang papalapit sa mga pangarap mo. Masuwer­teng kulay-red. Tips sa lotto-12-18-20-25-31-34.

 

GEMINI (May 21-June 20) - Pag-aralan mo ang lahat ng iki­kilos mo. Hindi ka puwedeng mabigo. Ma­raming buhay ang naka­sa­lalay sa iyo. Muli, hindi ka puwedeng mabigo. Ito ang mensahe ng iyong kapa­la­ran. Masuwerteng kulay-brown. Tips sa lotto-19-27-29-30-33-42.

 

CANCER (June 21-July 22) - Yakapin mo ang mga  pangarap bago mo yaka­pin ang kahit sino. Ang tu­nay na kaligayahan ay ma­ta­tagpuan mo la­mang sa ka­tuparan ng iyong mga panga­rap. Ito ang men­sahe para sa iyo. Masuwerteng kulay-white. Tips sa lotto-7-11-16-22-23-36.

 

LEO (July 23-Aug. 22) - Ma­ki­kita mo ang mga kahinaan at kapintasan ng mga tao. Sarilinin mo na lang ang mga ito dahil sila lang ang makagagawa ng pag­babago sa sarili nila. Ito ang mensahe para sa iyo. Ma­su­wertengkulay-green. Tips sa lotto-16-18-20-25-26-34.

 

VIRGO (Aug. 23-Sept. 22) - Iaangat ka ng talas ng iyong isip. Walang katulad ang iyong talino. Hahangaan ka ng nakata­taas sa iyo at ki­ki­lalanin ang iyong natata­nging ga­ling at husay na wala ang kapwa mo. Masuwer­teng ku­lay-yellow. Tips sa lotto-5-17-29-30-33-34.

 

LIBRA (Sept. 23-Oct. 22) - Diktahan mo ang taong gusto mong hingan ng pabor. Taglay mo ngayon ang kakayahang magdikta sa mga nakadikit sa buhay mo. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Masuwer­teng kulay-purple. Tips sa lotto-3-18-25-29-36-44.

 

SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) - Kapag wala ka, wa­lang ma­ga­­gawa ang nag­sasabing ikaw ay kanyang inspirasyon. Sa manini­wala ka o hindi sa sinabi niya, ang payo ay manatili ka muna sa kan­yang buhay. Masu­werteng kulay-pink. Tips sa lotto-11-18-20-25-31-32.

 

SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21) - Ibinabalita ng iyong kapa­laran na sa araw na ito ay ikaw ang pangi­noon ng iyong buhay. Huwag kang mabigla. Mas magan­dang gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Ma­suwerteng kulay-beige. Tips sa lotto-5-16-20-25-36-41.

 

CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19) - Huwag kang mahiya na lu­mapit sa mga makatutulong sa iyo. Sigu­radong sila rin ay nagpatu­long. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Masuwer­teng kulay-blue. Tips sa lot­to-9-13-18-28-30-33.

 

AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18) - Bihag ang puso mo ng may kaka­i­bang ka­­tangian na hindi supla­do pero, tahimik at may ma­hiwagang perso­na­li­dad. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Ma­suwerteng kulay-black. Tips sa lotto-19-22-28-39-40-46.

 

PISCES (Feb. 19-Mar. 20) - Suwerte ka nga­yon. Hindi man gaanong kala­kihan at hindi ga­anong ka­ramihan, sapat pa rin para masabi mong hindi ka na­ka­lilimutan ng langit. Ito ang mensahe para sa iyo. Masuwerteng kulay-violet. Tips sa lotto-15-17-21-25-34-42.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Disclaimer : The views and opinions expressed on this website or any comments found on any articles herein, are those of the authors or columnists alike, and do not necessarily reflect nor represent the views and opinions of the owner, the company, the management and the website.

TOP STORIES

Please reload

.                                                                                      .                                                                                      .

  • hamburger icon blgr